FURESØ REUMATOLOGERNE | GAMMELGÅRDSVEJ 10  |  3520 FARUM

FORSIDEN
 • FIND OS
 • FINN JOHANNSEN
 • LARS OTTO OLSEN
 • SANNE TOFTGAARD
 • SENGÜL SEVEN
 • TRÆNINGSCENTER

  TRÆNING

 • Træning er sygdomsforebyggende
 • Kom godt i gang med træningen
 • Elastiktræning af skulder/arm
 • Elastiktræning af bækken/ben
 • Balancetræning
 • Balancebold
 • Stavgang
 • Strækøvelser
 • Træn selv med en App
 • LINK til træningsøvelser

  GIGTSYGDOMME

  Definition og behandling
 • Slidgigt
 • Leddegigt
 • Medicininfo

  HJÆLP TIL SELVHJÆLP

  Hvad kan du selv gøre ved skader
 • Muskelskade
 • Ledbåndsskade
 • Whip-lash skade
 • Tapening
 • Hælsenebetændelse
 • Tennisalbue
 • Knæskallens smertesyndrom
 • Indklemningssyndrom i skulderen
 • Træning for ryggen
 • Træn selv med en App
 • LINK til træningsøvelser

  BØGER TIL SALG

  Bøger skrevet af lægerne
 • Løbeskader fra A-Z
 • Fagbøger
 • Alt om Løb - E bog
 • Børnebøger

  INFORMATION TIL BEHANDLERE

  Vejledninger til læger og fysioterapeuter
 • Vejledning i test og behandlinger
 • Idrætsskader 2012
 • Ondt i ryggen 2012
 • Generelt om behandlinger af skader
 • Undersøgelsesstrategi ved smerter
 • Injektion af binyrebarkhormon

  AKUPUNKTUR

 • Hvordan vi bruger akupunktur

  Links

  Nyttige links
 • Gigtforeningen
 • Min Medicin
 • Reum-standard
 • Sundhed.dk
 • Ventetider
 • Utilsigtet hændelse
 • Injurymap, en trænings App
 • LINK til træningsøvelser

  Tilsynsrapport

  Tilsynsrapport fra sundhedsstyrrelsen 2014
 • Tilsynsrapport 2014

  Behandling af Data

 • Databehandling


 • Tilsynsrapport 2014


  1
  Sundhedsstyrelsens tilsyn
  med private
  behandlingssteder
  hvor der udføres lægelig patientbehandling
  Endelig tilsynsrapport
  Overordnet ansvarlig/
  virksomhedsansvarlig læge: Finn Elkjær Johannsen
  Behandlingssted: Furesø Reumatologerne I/S
  Adresse: Gammelgårdsvej 10
  3520 Farum
  Danmark
  Besøgsdato: 3. november 2014 kl. 09:00
  SST-id: PRIVSYN-00002812
  Tilsynet blev foretaget af
  Afdelingslæge: Cecilie Bryld og
  Embedslæge: Ulla Axelsen
  Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst, Axel Heides Gade 1, 2300 København S
  2
  Følgende oplysninger om Furesø Reumatologerne I/S var på tidspunktet for
  tilsynet registreret i Sundhedsstyrelsen:
  Generelle oplysninger:
  Anmeldelsesdato: 19.december 2011
  Kategori: Flere læger
  Oplysninger om overordnet ansvarlig læge:
  Autorisationsid: xxxxx
  Navn: Finn Elkjær Johannsen
  Oplysninger om behandlingsstedet:
  Behandlingssted navn: Furesø Reumatologerne
  Behandlingssted CVR-nr.: 33801467
  Behandlingssted P-nr.: 1017045438
  Behandlingssted SST-id.:
  Websted: www.furesoe-reumatologerne.dk
  Oplysninger om Behandlingsstedets specialer:
  Speciale: Reumatologi
  3
  Formål og lovgrundlag
  Private sygehuse, klinikker og praksis skal være registreret i Sundhedsstyrelsen som betingelse for at udføre
  lægelig patientbehandling.
  Reglerne om private behandlingssteder er fastlagt i sundhedsloven1, samt bekendtgørelse2 og vejledning3 om
  registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis, jf. autorisationsloven4.
  Formålet med Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder er at øge patientsikkerheden gennem
  regelmæssige tilbagevendende tilsynsbesøg.
  Sundhedsstyrelsen foretager cirka hvert 3. år et rutinemæssigt tilsynsbesøg på alle private behandlingssteder,
  hvor der udføres lægelig patientbehandling.
  Sundhedsstyrelsen vurderer på tilsynsbesøget ved en stikprøve de forhold, der fremgår af de generiske og
  specialespecifikke målepunkter, der er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Link til
  www.sst.dk / Uddannelse, autorisation & tilsyn / Tilsyn med områder / Private behandlingssteder / Om tilsynet).
  Målepunkterne fokuserer på, om patientsikkerheden er tilgodeset på behandlingsstedet, og at patientrettighederne
  er overholdt.
  Finder Sundhedsstyrelsen ved tilsynsbesøget behov for det, stiller styrelsen krav til behandlingsstedets sundhedsfaglige
  virksomhed og pålægger behandlingsstedet at følge nærmere bestemte faglige anvisninger.
  Tilsynsbesøg kan blive fulgt op af krav til behandlingsstedet om at udarbejde og fremsende skriftligt materiale,
  fx en instruks eller en redegørelse for ændring af en procedure på behandlingsstedet.
  Tilsynsbesøg kan også blive fulgt op af opfølgende tilsynsbesøg, når der er behov for det, fx hvis Sundhedsstyrelsen
  vurderer, at der er en alvorlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.
  Når Sundhedsstyrelsen opstiller krav til behandlingsstedet, udarbejder styrelsen en foreløbig tilsynsrapport
  med vurderingen af behandlingsstedet ved tilsynsbesøget.
  Hvis tilsynsbesøget har påvist flere eller større problemer på behandlingsstedet, bliver den foreløbige rapport
  offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Den foreløbige rapport bliver erstattet af en endelig rapport,
  når alle Sundhedsstyrelsens krav er opfyldt. Det fremgår af den endelige tilsynsrapport, hvilke målepunkter,
  der eventuelt ikke var opfyldt ved tilsynsbesøget, og hvordan de efterfølgende er blevet opfyldt.
  Sundhedsstyrelsen afslutter først sit tilsynsbesøg, når behandlingsstedet har opfyldt alle styrelsens krav og
  anvisninger.
  Tilsynet er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens Retningslinjer for tilsyn med private behandlingssteder,
  hvor der udføres lægelig behandling. Retningslinjerne kan ses her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
  http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/privatebehandlingssteder/~/
  media/657D9750D7BC4D09B45558D3F57123C6.ashx.
  1 Sundhedsloven, lov nr. 913 af 13. juli 2010, § 215 a
  2 Bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2011 om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker
  og praksis
  3 Vejledning nr. 9266 af 3. juni 2013 om registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og
  praksis
  4 Bekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
  virksomhed, § 17
  4
  Foreløbig konklusion efter tilsynsbesøget den 3. november 2014
  Sundhedsstyrelsen udarbejdede i forbindelse med tilsynsbesøget, en foreløbig rapport, og konklusionen i
  denne var følgende:
  Sundhedsstyrelsen vurderede, at
  - der var få og mindre problemer, som skulle bringes i orden inden for en aftalt kort tidsfrist.
  Sundhedsstyrelsen ville følge op på, at det skete.
  Sundhedsstyrelsen fandt ved tilsynsbesøget følgende problemer:
  Der var ikke var let adgang til at udføre korrekt håndhygiejne.
  og/eller der blev foretaget større kirurgiske indgreb uden at det var muligt at udføre kirurgisk håndvask.
  - Fund og kommentarer: På personaletoilettet var der stofhåndklæde, som blev benyttet alle ansatte på
  behandlingsstedet.
  Der var sterile produkter, som havde overskredet holdbarhedsdato.
  - Fund og kommentarer: Der blev fundet en æske med kanyler, som havde holdbarhed til oktober
  2014.
  Gennemgang af et antal journaler viste, at der var mindst en journal, der ikke var forståelig for andre
  sundhedspersoner.
  - Fund og kommentarer: I 2 journaler manglede oplysninger om lokalisationen for injektion med glukokortikoid.
  Gennemgang af et antal journaler viste, at der var mindst en patient, der ikke forud for undersøgelse/
  behandling havde givet sit samtykke til dette i henhold til målepunktet ud fra information om helbredstilstanden,
  behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer og bivirkninger.
  - Fund og kommentarer: I 10 ud af 16 journaler manglede dokumentation for informeret samtykke til
  behandling. I alle de tilfælde hvor der blev udleveret skriftlig patientinformation, manglede journalen
  dokumentation for, hvilken skriftlig patientinformation (f.eks. ved titel samt dato / version), der
  var udleveret.
  Gennemgang af et antal journaler viste for mindst en patient, at forundersøgelser eller kontroller ikke var
  patientsikkerhedsmæssigt forsvarlige i henhold til målepunktet.
  - Fund og kommentarer: I 4 ud af 5 journaler manglede oplysning om eventuelle bivirkninger for patienter
  i behandling med systemisk methotrexate.
  Gennemgang af et antal journaler viste, at mindst en patient ikke blev behandlet patientsikkerhedsmæssigt
  forsvarligt i henhold til målepunktet.
  - Fund og kommentarer: 5 ud af 6 journaler manglede oplysning om, hvorvidt der var tilbudt kalk og
  d-vitamin ved start af behandling med systemisk glukokortikoid. 1 journal manglede oplysning om
  DEXA-scanning efter 3 måneders behandling med systemisk glukokortikoid.
  Endelig konklusion
  Sundhedsstyrelsen har efter tilsynsbesøget den 3. november 2014 og vurdering af det efterfølgende
  modtagne materiale af 15. november og 1. december 2014 fra behandlingsstedet konkluderet,
  at behandlingsstedet nu opfylder målepunkterne.
  Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.
  5
  Sundhedsstyrelsen anmodede derfor behandlingsstedet om senest den 5. december 2014 at indsende dokumentation
  for, at nedenstående krav var blevet opfyldt:
  - Der skal anvendes engangshåndklæder på personaletoilettet.
  - Behandlingsstedet skal indfører procedurer der sikrer, at der ikke forefindes sterile produkter med overskredet
  holdbarhedsdato.
  - Alle journalnotater skal være fyldestgørende og forståelige for andre sundhedspersoner.
  - I alle tilfælde skal det fremgå af journalen, at patienten forud for undersøgelse/behandling har givet sit samtykke
  til dette ud fra information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt om risiko for komplikationer
  og bivirkninger.
  - Behandlingsstedet skal fremover sikre, at det fremgår af journalen, at der er foretaget de nødvendige kontroller,
  herunder beskrivelse af om der er bivirkninger, ved systemisk behandling med følgende lægemidler:
  methotrexate, sulfasalazin, leflunomid, kloroquinderivater og glukokortikoider.
  - Behandlingsstedet skal fremover sikre, at det fremgår af journalen, at patienter i systemisk behandling med
  glukokortikoid bliver tilbudt kalk og d-vitamin ved behandlingsstart og henvisning til DEXA-skanning efter
  3 måneders behandling.
  Sundhedsstyrelsen modtog den 15. november og 1. december 2014 en redegørelse, hvoraf det fremgik, at
  problemerne var bragt i orden.
  Bemærkninger til konklusion/øvrige forhold
  Behandlingsstedet beskæftigede 3 speciallæger i reumatologi: Finn Elkjær Johannsen, Lars Otto Olsen og
  Bjørn Christau. Der var ansat 2 sekretærer. Under tilsynsbesøget talte Sundhedsstyrelsen med de 3
  speciallæger og 1 sekretær.